In het toestemmingsformulier wordt verwezen naar onderstaande algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen diëtist en patiënt. En tussen MalnuCare en haar opdrachtgevers wat betreft het leveren van diensten of materiaal. Onder patiënt wordt verstaan alle patiënten (of hun wettelijke vertegenwoordiger) die gebruik maken van de diensten van de diëtist. Onder opdrachtgever wordt verstaan een organisatie, BV, Stichting, Coöperatie of andere rechtspersonen.

2. Verwijzing

De diëtisten van MalnuCare werken op verwijzing van een arts of tandarts of naar aanleiding van overdrachten van collega’s.

3. Rapportage

De diëtist informeert uw huisarts en op verzoek de verwijzer over uw behandeling. Dit doet de diëtist aan het het begin en aan het eind van een behandeling. Tussendoor bij bijzonderheden en als u langer dan een jaar wordt begeleid.

4. Afspraak

De afspraak wordt in overleg met u gepland. Deze wordt per post of per e-mail bevestigd. De verwijzer kan aangeven of het een spoedafspraak (binnen 3 werkdagen) betreft, een reguliere afspraak (binnen 7 werkdagen) of een afspraak op termijn (na 7 werkdagen).

5. Verhindering

Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten bij u in rekening  gebracht. Afzegging is mogelijk via 085 303 57 50 (eventueel kunt u inspreken op ons antwoordapparaat) of via email naar info@malnucare.nl.

6. Persoonlijk schriftelijk advies

Indien de diëtist met u een persoonlijk schriftelijk advies afspreekt dan wordt deze binnen 2 werkdagen verstuurd via post of via e-mail, tenzij anders afgesproken.

7. Kosten

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per jaar vergoed uit de basisverzekering. Soms zijn er extra uren opgenomen in een aanvullende polis. Indien u langer gebruik maakt van de diensten van onze diëtist, komen deze kosten voor uw rekening. Op indicatie is het mogelijk om op huisbezoek te komen. Hiervoor rekent MalnuCare het consult en een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd. Voor voorlichtingen, lessen, workshops, consultancy en overige activiteiten wordt een offerte opgesteld.

8. Individueel dieetvoorschrift

Bij een intake wordt altijd een individueel dieetvoorschrift gerekend. Dit is de tijd die de diëtist voor u bezig is buiten het consult om.

9. Financiële afhandeling

MalnuCare declareert waar mogelijk de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. Iedere zorgverzekeraar rekent een eigen risico voor ziektekosten. Dit houdt in dat de eerste € 385,00 voor medische kosten, voor eigen rekening zijn. De facturen moeten binnen 14 dagen betaald zijn.  Indien de factuur niet binnen 14 dagen betaald is, volgen er 2 herinneringen en daarna wordt er een incassobureau ingeschakeld.
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

11. Klachten

MalnuCare doet er alles aan om goede zorg te leveren en de afspraken zo goed mogelijk te organiseren. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze werkwijze of over onze bejegening, dan stellen wij het op prijs als u dit eerst bespreekt met de diëtist of contact opneemt met het kantoor van MalnuCare. U kunt de klacht melden door te bellen naar 085 303 57 50 of te mailen naar info@malnucare.nl.

Bent u alsnog niet tevreden dan kunt u de klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici www.klachtenloketparamedici.nl of via email info@klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 030 310 09 29 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur.

12. Privacy

Onze diëtisten doen er alles aan om zo vertrouwelijk mogelijk met uw gegevens  om te gaan. Zie voor meer informatie hieronder.

13. Deskundigheid

Al onze diëtisten hebben een HBO-diploma voeding en diëtetiek en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici. Onze diëtisten zijn vooral deskundig en hebben ervaring met sondevoeding thuis, ondervoeding en oncologie.